Logo

Gmina Narew

gmina narew

Gmina Narew położona jest w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego w powiecie hajnowskim. Gmina ma powierzchnię 242 km2, na jej terenie istnieje 38 sołectw obejmujących 48 miejscowości. Gminę zamieszkuje obecnie około 4000 mieszkańców, a na jej terenie zarejestrowanych około 100 podmiotów gospodarczych. Głównym ośrodkiem oraz siedzibą władz gminy jest Narew – malownicza miejscowość położona nad rzeką Narew. Historia Narwi sięga już czasów średniowiecza i pełna jest odniesień do tradycji mieszczańskich. Obecnie Narew zamieszkuje około 1500 mieszkańców.

Puszczańskie lasy, dziewicza przyroda doliny rzeki Narew oraz drewniana architektura wiejskich zagród i obiektów sakralnych tworzą niepowtarzalny i atrakcyjny turystycznie krajobraz gminy. Bogactwo obrzędów na wsiach, ludowa gwara, a także liczne uroczystości kulturalne silnie akcentują wielokulturowość gminy i jej mieszkańców.

                      
                     

turystyka

walory przyrodnicze, atracje, zabytki

Tereny Gminy Narew stanowią niezwykle atrakcyjne połączenie atutów wynikających z bliskości rzeki oraz otoczenia lasów, będąc wspaniałym miejscem zarówno do czynnego, jak i biernego wypoczynku. W to niezwykłe środowisko przyrodnicze wpisały się wspaniale malownicze, drewniane zagrody wiejskie oraz obiekty sakralne. Cechą charakterystyczną domostw nadnarwiańskich jest bogata dekoracja snycerska okiennic, nadokienników i podokienników oraz elewacji i szczytów. Ornamentyka ta jest niespotykana w innych regionach Polski i nawiązuje do zdobnictwa stosowanego w rosyjskim budownictwie ludowym. Szczególnie unikatowy pod tym względem charakter mają wsie Trześcianka, Soce oraz Puchły, tworzące tzw. Krainę Otwartych Okiennic.

Podczas wycieczek po gminie na uwagę zasługują stare, zabytkowe, drewniane świątynie (kościół i cerkwie), a także przydrożne krzyże i stare cmentarze. W miejscowości Odrynki powołany został pierwszy w Polsce prawosławny skit, którego opiekunem jest ks. Archimandryta Gabriel (Giba). Turyści odwiedzający gminę powinni też odwiedzić Białoruską Izbę Regionalną w Skaryszewie oraz Muzeum Wsi w Narwi. Krajobraz kulturowy Gminy Narew dopełniają zespoły artystyczne, takie jak Krywczanki, Ramonka, Zaranoczka oraz Be Happy i Narva, prezentujące podczas koncertów i festiwali ludowy folklor, obrzędy i pieśni sakralne. W działalność kulturalną bardzo aktywnie angażują się także uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum w Narwi.

geografia

Bogactwo przyrodnicze i kulturowe to cechy szczególnie wyróżniające Gminę Narew, położoną pomiędzy Białowieskim i Narwiańskim Parkiem Narodowym. Oba parki łączy malownicza Dolina Rzeki Narew, której 30-kilometrowy odcinek przebiega przez środek granic administracyjnych gminy. Dolina Narwi, obejmująca swoim zasięgiem 11 wsi, jest jedną z najlepiej zachowanych dolin rzecznych w Polsce oraz ostoją ptactwa wodno-błotnego, unikalnego w skali europejskiej. 

Ważny obiekt przyrodniczy stanowi Puszcza Białowieska, której lasy zajmują w gminie powierzchnię blisko 3 tys. ha. Puszcza posiada wyjątkowe i niepowtarzalne walory flory i fauny, zamieszkana jest przez około 400 gatunków zwierząt objętych ochroną, z królem puszczy żubrem na czele.

                 

WARTO WIEDZIEĆ

Najważniejsze wydarzenia historyczne:

1421 – założenie osady portowej nad rzeką Narew
1514 – uzyskanie praw miejskich przez Narew, wzorowanych na prawie chełmińskim, nadanych przez starostę bielskiego Olbrachta Gasztołda.
1529 – uzyskanie przez miasto Narew prawa magdeburskiego z rąk króla Zygmunta Starego
Przełom XVI i XVII w. – wydzielenie samodzielnego starostwa narewskiego
XVI – XVII w. – Złoty Wiek Narwi, dynamiczny rozwój gospodarczy oraz rozwój układu przestrzennego miasta Narew (układ przestrzenny zachował się do dnia dzisiejszego)
Połowa XVII w. – wybudowanie trójczłonowego mostu na rzece Narew
Koniec XVII w i XVIII w. – zahamowanie rozwoju gospodarczego miasta w wyniku działań wojennych, głodu i zarazy
1934 – utrata praw miejskich

INFORMACJE DODATKOWE:

W gminie Narew swoją siedzibę ma firma Pronar – jedna z największych firm województwa podlaskiego, produkująca min. nowoczesne ciągniki, przyczepy i maszyny rolnicze. W Narwi funkcjonują też min. firmy Narmet i Kotnar produkujące kotły CO, zaś w Makówce działają Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Rolmak oraz firma Farmpasz.Osoby odwiedzające Gminę Narew mogą zatrzymać się w Zajeździe „Pod Akacją” w Narwi lub w kwaterach agroturystycznych zlokalizowanych na terenie gminy. W Narwi funkcjonuje też dobra restauracja „Piekielna Kuchnia”.

                    
                    
                    
                    

Noclegi w okolicy - Gmina Narew

Top