Logo

Gmina Bielsk Podlaski

gmina bielsk podlaski

Bielsk Podlaski jest jednym z najstarszych miast Podlasia, liczącym ponad pół tysiąca lat, wypełnionych burzliwymi i dramatycznymi nieraz wydarzeniami. Od lat zaświadczają o tym zachowane, dawne nazewnictwa dzielnic (Hołowiesk) i ulic (Dubicze, Zamkowa), nekropolie różnych wyznań, XIX-wieczne chaty, ostałe w najstarszych dzielnicach, wspaniałe zabytkowe budowle sakralne i barokowy ratusz - niekwestionowana wizytówka miasta.

            

Współczesny Bielsk to przede wszystkim rozbudowana infrastruktura nowoczesnego budownictwa mieszkaniowego i usługowego oraz sieć sukcesywnie modernizowanych dróg. Bielsk Podlaski zamieszkują Polacy, Białorusini i Ukraińcy tworząc bogatą mozaikę wyznaniową i kulturową. Od lat funkcjonują tutaj narodowe zespoły pieśni i tańca, takie jak między innymi: Chór Polskiej Pieśni Narodowej, ukraiński Ranok oraz białoruska Małanka.

W mieście znajduje jedyne w Polsce Policealne Studium Ikonograficzne. 

W Bielsku Podlaskim działają kluby sportowe, spośród których drużyna koszykówki gra w II lidze, a drużyna piłki nożnej właśnie awansowała do III ligi. Kilka lat temu została oddana do użytku nowoczesna pływalnia miejska, na której rozgrywanych jest wiele zawodów sportowych na szczeblu regionalnym. 

W Bielsku Podlaskim, w dzielnicy Studziwody, mieści się Muzeum Małej Ojczyzny. Oprócz wystaw organizowane są tu seminaria i koncerty, na które przyjeżdżają goście z Rosji, Białorusi, Łotwy, Mołdawii, a także z Wielkiej Brytanii.

Bielsk Podlaski jest jednym z najstarszych miast Podlasia, liczącym ponad pół tysiąca lat, wypełnionych burzliwymi i dramatycznymi nieraz wydarzeniami. Od lat zaświadczają o tym zachowane, dawne nazewnictwa dzielnic (Hołowiesk) i ulic (Dubicze, Zamkowa), nekropolie różnych wyznań, XIX-wieczne chaty, ostałe w najstarszych dzielnicach, wspaniałe zabytkowe budowle sakralne i barokowy ratusz - pozostający niekwestionowaną wizytówką miasta.

Historia Bielska Podlaskiego - miasta położonego na skrzyżowaniu szlaków handlowych, na kresowym pograniczu narodowości, religii i kultur - realnie i symbolicznie łączy Wschód z Zachodem i Północ z Południem. Bliskość Puszczy Białowieskiej i wielkich rzek - Narwi i Bugu wzmacnia jeszcze wyjątkowość tego miejsca.

turystyka

walory przyrodnicze, atracje, zabytki

Współcześnie Bielsk Podlaski jest miastem niezwykłym. Malownicze kopuły cerkwi, wieże kościołów, ratusz i nowoczesne obiekty użytkowe to dzisiejszy pejzaż miasta. wiele drewnianych domów, zbudowanych jeszcze w XIX wieku, dopełnia bogactwa architektury. Dzisiejsi mieszkańcy tworzą więc malowniczą mozaikę kulturową, mają swoje zespoły artystyczne, które reprezentują pieśni, tańce i obrzędy lokalnych społeczności. Od blisko dwudziestu lat przy parafii Św. Archanioła Michała funkcjonuje unikalne i jedyne w Polsce Policealne Studium Ikonografii.

ZABYTKI W MIEŚCIE:

  • Ratusz miejski i plac ratuszowy - wybudowany z inicjatywy Izabeli Branickiej w 1779 roku 

  • Bazylika Narodzenia Najświętszej Marii Panny wybudowana w 1784 roku 

  • Cerkiew p.w. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy 

  • Budynek dawnej karczmy "Słusznej", wzniesionej w XVIII w. Obecnie znajdują się tutaj mieszkania i lokale usługowe 

  • Kaplica upamiętniająca cerkiew św. Mikołaja, zbudowaną w 1678 roku, zniszczoną w czasie II wojny światowej 

CIEKAWE SZLAKI TURYSTYCZNE - SZLAKIEM PRAWOSŁAWNYCH ŚWIĄTYŃ
Szlak promuje kulturę prawosławia na Północnym Podlasiu - zabytkowe, w znacznej części drewniane cerkwie i inne obiekty kultu. W swym przebiegu prezentuje m.in. miejscowość rodzinną Św. Gabriela - Zwierki, różnorodne w stylu i wieku świątynie Bielska Podlaskiego oraz znany w całym kraju a także za granicą sobór Świętej Trójcy w Hajnówce.

Rzeka Narew
Po przejściu mostu na rz. Narwi wchodzimy na teren Zajazdu "Zagłoba" zbudowanego w 1973 r (budynek murowany, wzorowany na dawnych karczmach).
Szeroką drogą żwirową, początkowo biegnącą przez las sosnowy podążamy w kierunku płd. wsch. Po przejściu ok. 2,5 km wchodzimy do wsi.

Ploski 

Duża wieś istniejąca już w 1536 r. Nazwa od plosa - zatoki, kolana rzeki. Wiele drewnianych domów z przeł. XIX i XX w. Cerkiew parafialna pw. Przemienienia Pańskiego z pocz. XIX w, drewniana, przebudowywana w 1865, 1890, 1944. Wyposażenie  zabytkowe na cmentarzu przycerkiewnym liczne nagrobki  kam./żel. z II poł. XIX w. Na lewo od bramy w murze cerkiewnym  drewniana kapliczka słupowa z 1863 r. (Latarnia zmarłych). Warto obejrzeć również cmentarz prawosł. z II poł. XIX w /ok. 500 m od wsi/ z murowaną, współczesną - z 1955 r kaplicą p.w. św. Łukasza. Po wejściu do wsi skręcamy w lewo i po ok. 500 m na przeciwko cerkwi wybieramy drogę w prawo - kier. płd. Po prawej mijamy cmentarz z widoczną kaplicą. Drogą gruntową wśród łąk po przejściu ok. 3 km osiągamy skraj kolejnej wsi.

Knorozy

Wieś ulicówka średniej wielkości. Warto obejrzeć ciekawy architektonicznie spichlerz zbożowy zbudowany w latach 60-tych XX w /dach czterospadowy, łamany/, kilka krzyży drewnianych z pocz XX w. Za wsią w kierunku południowym, cmentarz prawosł. z przełomu XIX i XX w.
Do wsi wchodzimy nowopowstałą drogą alfaltową. Skręcamy w prawo, w biegnącą przez wieś ulicę. Poruszamy się w kierunku zachodnim. Po przejściu 2 km po lewej ręce mijamy zabudowania wsi Rzepniewo. Wychodzimy na szosę Białystok - Lublin. Kierujemy się w lewo i przez most na rz. Orlance wchodzimy do Chraboł.

Chraboły
Wieś zał. ok. 1536 r. W odległości ok. 2 km od wsi w uroczysku Głowkowo wg tradycji objawiła się ikona Matki Bożej. Stąd kaplica nad źródłem - współczesna, z 1986 r na miejscu spalonej z 1939 r. Na skraju wsi, na skrzyżowaniu wielu dróg, wybieramy drogę w lewo /kierunek Strabla/. Po przejściu ok. 800m szosą asfaltową skręcamy w lewo. Podążamy w kierunku połudnowo zachodnim. Mijamy po prawej cmentarz prawosławny z nowo wzniesioną cerkiewką. 

Rajsk

Wieś założona w 1523r, nazwa prawdopodobnie od "raja", stojącej, zgniłej wody. W 1942 r wieś została spacyfikowana przez hitlerowców - 149 mieszkańców rozstrzelano, budynki spalono (cerkiew zburzono), teren zaorano. Cerkiew parafialna p.w. św. Piotra i Pawła, drewniana, usytuowana na wzgórzu w centrum wsi pochodzi z 1969 r - przywieziono ją tu spod Tomaszowa Lubelskiego. Wyposażenie współczesne. Warto zobaczyć także cmentarz - mauzoleum rozstrzelanych w 1942 roku mieszkańców. Po wejściu do wsi skręcamy w lewo, przechodząc obok cerkwi udajemy się w kierunku  południowym. Przy ostatnich zabudowaniach, na skrzyżowaniu dróg obieramy kierunek na wschód. Podążamy szeroką drogą żwirową wśród pól. Po przejściu ok. 2 km, mijając po prawej widoczne wyraźnie grodzisko, wchodzimy do wsi.

Haćki

Początkami swymi sięgają roku 1536. W pobliżu wsi dobrze zachowane wczesnośredniowieczne (V-XII w) grodzisko - teren badań archeologicznych, zwany przez miejscową ludność "Zamkiem". We wsi dwa prawosławne kamienno - żelazne krzyże z końca XIX w. Przez wieś prowadzi droga asfaltowa. Dochodzimy do szosy Białystok - Lublin. Skręcamy w lewo a po ok. 100 m w prawo. Podążamy w kier. południowo-wschodnim szeroką drogą asfaltową. Po przejściu 2 km osiągamy skraj wsi.

Hryniewicze Małe

Wieś nad rzeką Orlanką, w centrum wsi murowana kaplica katolicka Najświętszej Marii Panny wybudowana w 1944 r. jako wotum za ocalenie w czasie wojny. Przy pierwszych zabudowaniach na skrzyżowaniu dróg skręcamy w prawo i idziemy w kierunku południowym szeroką żwirówką. Dochodzimy do kolejnej wsi.

Hryniewicze Duże

Za wsią, oko 500 m w kierunku południowym wśród drzew znajduje się kaplica prawosławna p.w. św. proroka Eliasza. Jest to budowla współczesna. Na skraju wsi przy drodze do Bielska Podlaskiego - dawny cmentarz wojskowy (niemiecki) z I wojny światowej. Na skrzyżowaniu dróg wiejskich - kamienno-żelazny krzyż wotywny z początku XX w.
Z Hryniewicz wychodzimy szeroką drogą asfaltową, biegnącą wśród szpaleru drzew. Idziemy w kierunku południowym. Po przejściu ok. 3,5 km dochodzimy do drogi Bielsk Podlaski - Narew. Skręcamy w prawo i po ok. 300 m mijamy po prawej ręce nowo budowaną, okazałą, murowaną cerkiew p.w. Zaśnięcia NMP na obrzeżach Bielska Podlaskiego. Stąd do centrum miasta jest oko 2 km.

Bielsk Podlaski

Cerkiew p. w. Narodzenia Bogarodzicy (Preczystieńska), drewniana, najstarsza cerkiew bielska, przeniesiona na obecne miejsce z zamku; powstała w XVI w i mimo kilkakrotnych gruntownych remontów zachowała pierwotny wygląd architektoniczny.
Cerkiew p. w. św. Michała (Michajłowska), drewniana, z 1789 r - wieża dzwonnica z 1912 -1913 r.
Cerkiew soborna p.w.  Zmartwychwstania Pańskiego (Woskriesieńska) także drewniana ale ściany licowane cegłą, z 1833 - 38 r, przebudowana częściowo w latach 1912 - 1914. Ponadto w mieście znajdują się: cerkiew cmentarna p.w. Świętej Trójcy, drewniana z XVIII w; Współczesna drewniana kaplica św. Mikołaja oraz dwie nowo budowane świątynie murowane:  p. w. Zaśnięcia NMP i p. w. Atanazego Brzeskiego.

Parcewo

dość duża wieś na trasie z Bielska Podl. do Orli. Tradycje plecionkarskie. W centrum wsi, na wzgórzu przy drodze do miejscowości Spiczki znajduje się cmentarz prawosławny założony w II poł. XIX w. Kaplica cmentarna p.w. Dymitra Sołuńskiego pochodzi z przełomu XVIII i XIX w /w 1897 r dobudowano kruchtę/. Ciekawy jest także drewniany, na kamiennym fundamencie budynek szkolny z lat 70 - tych XIX w.  

geografia

Bielsk Podlaski to jedno z większych miast województwa podlaskiego. Położone naskraju Wysoczyzny Bielskiej, nad rzeką Białą, od której zapewne wzięło swój początek lub jak też podają niektóre źródła - budowane wśród torfowisk i bagien zwanych "bielsko" lub "biele" - zatem "miasto na bagnach" i być może właśnie od starych topielisk zawdzięcza swoją dzisiejszą nazwę.


         

GOSPODARKA

Współczesny Bielsk to ważny ośrodek o charakterze przemysłowym i usługowym, a za sprawą znakomicie zachowanych zabytków, także turystycznym. Wiele firm bielskich uzyskuje znakomite efekty gospodarcze, świadcząc swoje usługi i eksportując swoje towary na cały kraj i poza jego granice.W mieście funkcjonują firmy, które słyną ze swojej działalności nie tylko na terenie kraju, ale także i poza jego granicami. Do największych przedsiębiorstw należą: spółka Unibep, spółka Hoop oraz zakłady Suempol. 

Top